Otázky a odpovědi k Fotovoltaice

Co je to fotovoltaický jev?

Fotovoltaický jev je přeměna sluneční energie na energii elektrickou. Dopadají-li fotony na polovodič panelu, jsou uvolněny elektrony, které způsobují průtok proudu. Fotovoltaika je technický obor zabývající se procesem přímé přeměny světla na elektrickou energii. Název je odvozen od slova foto (světlo) a volt (jednotka elektrického napětí). Proces přeměny probíhá ve fotovoltaickém článku.

 

Co znamená Wp?

 Wp (Watt peak) je jednotkou nominálního výkonu fotovoltaického panelu. Jde o výkon vyrobený solárním panelem při standardizovaném výkonnostním testu.

Co je to Wp?
Zkratku Wp (watt peak) můžeme volně přeložit jako maximální výkon – v tomto případě tedy maximální výkon, kterého je schopen konkrétní solární systém dosáhnout. Výkon solárních elektráren je běžně udáván v kWp (platí, že 1 kWp se rovná 1 000 Wp). 1 instalovaný kWp je schopen vyrobit přibližně 1 000 kWh/rok a zabere mezi 8–10 m2 plochy.

 

Jaké jsou typy fotovoltaických panelů?

Fotovoltaické panely se rozdělují dle technologie výroby článků na monokrystalické, polykrystalické a amorfní. Podle výkonnosti se vyrábějí fotovoltaické panely o nominálních výkonech 10 Wp až 300 Wp.

Vyrábí panely elektřinu pouze při přímém slunečním záření?

Ne, ale ideální podmínky jsou při bezmračné obloze za přímého slunečního záření. Při oblačné nebo zatažené obloze klesá výkon panelů.

Co znamená systém grid-on?

 Je to systém dodávající energii do rozvodné sítě. V případě dostatečného slunečního svitu jsou spotřebiče v budově napájeny vlastní solární el. energií a případný přebytek je dodáván do veřejné rozvodné sítě. Při nedostatku vlastní energie je el. energie z rozvodné sítě odebírána.

 

Co znamená systém grid-off?

Je to systém nezávislý na rozvodné síti, které jsou instalovány na místech, kde není účelné budovat elektrickou přípojku (vzdálené od rozvodné sítě).

 

Jsou panely chráněny před mechanickým poškozením?

 Ano, panely jsou chráněny bezpečnostním sklem o síle 3-4 mm, jeho odolnost je obdobná jako odolnost čelního skla osobního automobilu.

Jaká plocha fotovoltaických panelů je potřeba na výkon 1 kWp?

1 kWp nainstalovaného výkonu zaujme plochu přibližně 4-6 metrů čtverečných panelů podle výkonu jednotlivého panelu..

Kolik energie vyrobí fotovoltaický panel?

  1 kWp nainstalovaného výkonu vyrobí ročně průměrně 900 kWh elektrické energie. Tato hodnota se mění s nadmořskou výškou a geografickou polohou viz. článek

Jaké jsou součásti fotovoltaického elektrárny?

Součástí každé fotovoltaické elektrárny je alespoň jeden solární panel s články z mono nebo polykrystalického křemíku, případně z jiných alternativních materiálů a dále zařízení pro ochranu proti blesku nebo přepětí a kabeláž. V systému připojenému na síť je nutný měnič napětí pro převod stejnosměrného proudu na střídavý. Další součástí fotovoltaické elektrárny jsou jističe a elektroměry pro evidování vyrobené a dodané elektřiny.

Jak lze dosáhnout nejvyššího výkonu?

Ideální je orientace na jih, přičemž mírný odklon na JV nebo JZ nezpůsobí výrazné ztráty. Sklon usazení panelu  by měl být okolo 35°.

Jak ERU stanovuje výkupní ceny a zelené bonusy?

ERU každoročně vydává nové cenové rozhodnutí pro nové i pro stávající výrobce zelené energie, kdy sleduje trend sbližování výkupních cen energií z konvenčních zdrojů a zelené energie, zohledňuje jak snižování investičních nákladů pro budování obnovitelných systémů tak nárůst tržní ceny elektrické energie.

 

 

Za jak dlouho se mi vrátí investice do fotovoltaického elektrárny?

Doba návratnosti je běžně 7 až 12 let . Za předpokladu garance cen po dobu 20 let jde o velmi výhodnou investici, navíc ERU každoročně ceny valorizuje o průmyslovou inflaci.

Jak se vyrobená elektřina vykupuje?

Elektřinu vyrobenou fotovoltaickým solárním systémem můžete dodávat do distribuční sítě, v tom případě inkasujete výkupní cenu, nebo elektřinu spotřebováváte a inkasujete zelený bonus. Ceny jsou garantovány od 1.1.2008 na dobu 20 let od uvedení systému do provozu - navýšení o 5 let - viz článek Doba výkupu elektřiny 20 let.

 

Jaká je výkupní cena elektřiny vyrobené fotovoltaickým solárním systémem?

Pro rok 2012 platí:

Cenová rozhodnutí ERÚ - stanovení výkupních cen obnovitelných zdrojů pro jednotlivá období 

Cena za 1 kWh pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2012 stanovena na 5,08 Kč(/plátci DPH 5,08 + DPH u zdrojů do 30 kW (Zelený bonus)

Cena za 1kWh pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2012 stanovena na 6,16Kč (plátci DPH 6,16 + DPH) u zdrojů do 30kWp (Přímý Výkup)

 

Výkupní cena v případě výkupu je garantována po dobu 20 let s každoročním navýšení o 2%-4%

Co je to zelený bonus?

 Zelený bonus je finanční prémie, kterou obdrží výrobce elektrické energie z obnovitelného zdroje za to, že si sám zajistí spotřebu bez využití distribuční sítě. V současné době se zelený bonus pohybuje ve výši 5,08Kč/kWh s instalovaným výkonem do 30kW.  Systémy nad 30kWp se v roce 2012 nepřipojují.

Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

výrobci uvádí garancii na výkon po dobu 25 let. Fotovoltaické panely v průběhu životnosti degradují, ovšem výrobci garantují 90% účinnost po 12 letech a 80% účinnost po 25 letech.

Jaká je energetická návratnost fotovoltaických panelů?

Návratnost většiny panelů, tedy doba, za kterou vyrobí panel tolik energie, kolik bylo potřeba na jeho výrobu, je přibližně 3 roky.

 

Jaký má Slunce energetický potenciál?

Energie, kterou k nám Slunce za rok vyzáří, je přibližně 15000krát větší než je celosvětová roční energetická potřeba.

 

Je povinností provozovatele distribuční sítě připojit fotovoltaický systém na síť?

Ano, tato povinnost je dána zákonem. Pokud jsou splněny veškeré stanovené technické požadavky má distributor povinnost vyrobenou elektřinu vykupovat. U rodinných domů by neměla existovat žádná technická překážka.

 

 

Jaký je počet hodin solárního svitu v ČR ročně?

 Průměrný počet je 1460hodin za rok.

Musí se solární panely čistit?

 Ne, panely mají samočistící schopnost. Je vědecky dokázáno, že doba usazování nečistot je úměrná době omývání deštěm. Někdy je potřeba odstranit sněhovou pokrývku.

Potřebuji stavební povolení pro instalaci fotovoltaického systému?

Vydání stavebního povolení není zpravidla nutné, ovšem záleží na konkrétním případě.

Je fotovoltaika vhodná pro naše podmínky?

 Ano, fotovoltaika je i v našich podmínkách vhodným a výhodným způsobem výroby elektrické energie. Předpokládá se snižování ceny fotovoltaických panelů a zvyšování jejich účinnosti.

 

Potřebuji ŽL pro výrobu elektrické energie nebo postačí licence z ERU?

Výroba elektrické energie je pouze na základě licence ERU, které je přiděleno IČ buď dle stávajícího ŽL nebo je přiděleno Českým statistickým úřadem.

 

 

Kolik energie vyrobí moje budoucí fotovoltaická elektárna.

Průměrný zisk z fotovoltaické elektrárny v ČR je 950kW ročně z každé instalované 1Kw. Např z elektrárny na Vaší střeše o výkonu 5kW získáte ročně min 4750kW.

Jaké existují typy solárních panelů ?

Fotovoltaické panely se rozdělují podle technologie výroby článků na monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstvé - amorfní. Panely lze rozdělit také podle výkonu. Vyrábějí se panely o nominálních výkonech 10Wp až 300Wp. Nejběžnější typy používané na instalace v našich zeměpisných šířkách je panel polykrystalický s výkonem 160-240 Wp

Jaké jsou součásti solárního systému ?

V každém fotovoltaickém systému je několik solárních panelů ( nebo klidně tisíce u větších instalací ), měnič napětí pro převod stejnosměrného proudu na střídavý proud ( měnič může mít jednofázový výstup 230V nebo třífázový výstup 400V ), další součástí jsou jističe, elektroměry pro evidenci vyrobené a dodané elektřiny a zařízení zabezpečující ochranu proti úderu blesku nebo přepětí a kabeláž.

Nemám střechu orientovanou přímo na jih, ale jihozápadně. Jaký vliv na výkon má orientace plochy na účinnost systému ?

Orientace fotovoltaických panelů na RD by měla být ideálně přímo na jih, se sklonem okolo 35°. Při orientaci v rozsahu jihovýchod až jihozápad jsou ztráty výkonu v jednotkách procent ( přibližně 5-8% ). Panely lze orientovat i vodorovně při ztrátě 10%. Pokud máte však vybranou plochu pro solární elektrárnu vyloženě na sever, severovýchod nebo severozápad bylo by lepší uvažovat o jiném, vhodnějším umístění.

Jaká výše DPH a popřípadě daň z příjmu je uplatňována na příjmy z výroby elektrické energie pomocí slunce ?

DPH - U fotovoltaických instalací na rodinných domech, bytových domech, panelových domech a podobně platí § 48 zákona o dani z přidané hodnoty.Platí zde tedy snížená 14 % sazba DPH a to jak na montážní práce, tak na samotné technické prostředky fotovoltaické elektrárny.

Daň z příjmu - veškeré výnosy z prodeje vyrobené elektřiny nebo příjmy z prodeje elektřiny nebo příjmy ze zelených bonusů vchází do daňového základu a daní se dle konkrétních sazeb daně z příjmů stanovených pro fyzické a právnické osoby. Uznatelným daňovým nákladem jsou odpisy zařízení. Odepisování trvá 5 let a je ho možné zahájit kdykoliv je to pro poplatníka výhodné, tedy až po uplynutí lhůty pro uplatnění osvobození.

Záznamy: 1 - 30 ze 37
1 | 2 >>

Jak připravit dům na instalaci FV systému?

Pokud plánujete instalaci sluneční elektrárny na jakýkoliv objekt (rodinný dům, výrobní hala, škola a pod.), měli bychom mít k dispozici dostatečně velkou, přibližně jižním směrem orientovanou a dostatečně staticky vyhovující střechu, případně fasádu. Pokud fasáda nebo střecha nesplňuje vhodnou orientaci (mezi jiho-východem a jiho-západem), můžeme za cenu snížených výnosů instalovat i na východní nebo západní směr (ztráta 10- 20% oproti jihu). Pokud máte strach ze statiky střechy, můžete s pomocí úprav navržených odborníkem tento problém vyřešit. Pokud je statika střechy nebo budovy v pořádku, tak by už Vás neměl potkat žádný další neřešitelný problém.  

 

Chcete elektrárnu

O vetším výkonu než 15kw..?

Kontaktujte nás