Výše podpory pro podporované zdroje energie příští rok vzroste

30.09.2020

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenové rozhodnutí, kterým stanoví podporu pro podporované zdroje energie pro příští rok. Zároveň ERÚ poprvé od roku 2013 vydal nové cenové rozhodnutí pro oblast teplárenství. Parametry stanovené těmito rozhodnutími budou účinné od 1. ledna 2021. 

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2020 stanoví výši podpory pro podporované zdroje energie (POZE) v závislosti na jejich druhu a datu uvedení do provozu. Náklady na financování podpor příští rok vzrostou přibližně o 2 miliardy Kč.

"Tím hlavním důvodem nárůstu nákladů je pokles cen silové elektřiny na trhu, který musí být kompenzován růstem zeleného bonusu. Tento princip definuje zákon a naše výpočty se jím musí řídit. Dále za očekávaným růstem podpor stojí i tzv. indexace u nepalivových zdrojů, také daná zákonem, dosahující dvou procent ročně, což samo o sobě odpovídá navýšení ve stovkách milionů korun," popisuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Nyní vydané cenové rozhodnutí oproti letošku předpokládá v příštím roce růst nákladů na podporu. Jakékoliv další navýšení podpory by si vyžádalo dodatečný růst výdajů na její financování.

"Náklady na podporu hradíme částečně na fakturách za elektřinu v podobě příspěvku na podporované zdroje energie, zbývající díl připadá na státní rozpočet. Rozpočet nyní počítá s výdaji ve stejné výši jako v letošním roce, ačkoliv předpokládané náklady budou významně vyšší. Další navyšování podpor by situaci ještě zhoršilo, zejména pro zákazníky z oblasti průmyslu. Pomoc jednomu typu podniků by tak ohrozila jiné," doplňuje Stanislav Trávníček.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2020, které úřad vydává současně s cenovým rozhodnutím pro POZE, upravuje podmínky pro teplárenství, a to poprvé od roku 2013. Tehdy vyšlo poslední předmětné cenové rozhodnutí, které bylo v dalších letech pouze aktualizováno. I nadále bude v teplárenství uplatňováno věcné usměrňování cen.

Oproti cenové regulaci, které podléhá např. činnost distributorů elektřiny nebo plynu, věcné usměrňování nestanoví přímo cenu, za jakou bude teplo dodáváno odběratelům, ale upravuje podmínky, jak má být cena kalkulována a co je do ní možné zahrnout. Tento přístup respektuje specifika teplárenství, které je příznačné různými druhy použitých technologií např. vzhledem k různým palivům. Nové cenové rozhodnutí však reaguje na tržní vývoj, praktické zkušenosti úřadu i spotřebitelů. Zpřesňují se proto např. pravidla pro kalkulaci dvousložkových cen pro zákazníky.

Další, výraznější zásahy do metodiky teplárenství jsou připravovány a již nyní konzultovány s odbornou veřejností. Vzhledem k době potřebné pro implementaci by se do praxe měly dostávat postupně od roku 2022.

Do třetice úřad vydal cenové rozhodnutí č. 5/2020, které stanoví ceny za činnost povinně vykupujících obchodníků s elektřinou a ceny spojené s vydáváním záruk původu elektřiny, tedy úhrady za činnosti vykonávané v souvislosti s vykupováním elektřiny z POZE.