Net-metering: Model podpory střešních fotovoltaických elektráren

02.04.2014 16:48

V současné době jsou možnosti efektivní vlastní výroby elektřiny u většiny rodinných domů omezeny na výrobu v rámci střešních FVE, která probíhá především v době nepřítomnosti obyvatel. Jako nejlepší alternativou se proto jeví možnost využívání připojené distribuční soustavy jako dočasného nástroje „akumulace“ přebytečné elektřiny. K tomu je ale třeba implementovat v rámci ČR metodiku známou pod názvem Net – Metering, což jeden z modelů podpory především malých obnovitelných zdrojů.

K realizaci střešních fotovoltaických elektráren (FVE) na rodinných domcích lze obecně přistupovat buď jako k podnikatelské činnosti, která generuje zisk, nebo jako k nástroji, který snižuje náklady na pořízení elektřiny pro obyvatele dané nemovitosti (snižuje spotřebu elektřiny dodávané z místní distribuční soustavy). Z čistě ekonomického pohledu je pak prakticky jedno, jak uživatelé nemovitostí úspory v dodávané elektřině dosáhli. Zda investovali do nákupu nových efektivnějších spotřebičů (např. praček, mrazáků, elektrických sporáků, úsporných žárovek, elektrického nářadí, atd.) nebo investovali do vlastní výroby elektřiny.

Problém je však v tom, že v současné době jsou možnosti efektivní vlastní výroby elektřiny u valné většiny rodinných domů omezeny na silně proměnnou výrobu v rámci střešních FVE, která navíc probíhá především v době, kdy je většina obyvatel domu v zaměstnání nebo ve škole a jejich okamžitá spotřeba elektřiny je v tuto dobu omezená. Naopak v době jejich pobytu v rodinném domě již FVE buď vůbec nevyrábí, nebo pouze v omezené míře. Tento rozpor mezi časem výroby a spotřeby lze řešit s různým stupněm efektivnosti několika způsoby, které jsou dále zmíněny.

Jako nejlepší a nejlevnější alternativou se proto z čistě technického pohledu jeví možnost využívání připojené distribuční soustavy jako dočasného nástroje „akumulace“ přebytečné elektřiny. Prakticky se jedná o to, že rodinný dům bude do distribuční soustavy dodávat přebytky elektřiny FVE během dne a z distribuční soustavy naopak elektřinu odebírat v době, kdy vlastní výroba bude nižší, než aktuální spotřeba. Za určité sledované období se pak provede zápočet (předpokládá se jeden rok) a odběratel zaplatí rozdíl mezi odebranou a dodanou elektřinou. Za případné přebytky dodané do distribuční soustavy nad rámec zápočtu nebude nijak honorován, ale ani penalizován a provozovatel distribuční soustavy tuto elektřinu využije pro snížení nákladů na krytí svých technických ztrát.

Tento přístup by měl u nových majitelů střešních FVE vyvolat změnu stávajícího přístupu. Majitelé by si měli pořizovat pouze takový instalovaný výkon FVE, který bude odpovídat celkové spotřebě elektřiny jejich domácnosti za sledované období.

Aby bylo možné aplikovat tento přístup, je potřeba implementovat v rámci ČR metodiku známou pod názvem Net – Metering (NTM), jeden z modelů podpory malých obnovitelných zdrojů. Správná aplikace metody NTM by mohla pomoci dalšímu rozvoji střešních FVE v ČR bez kritizované státní podpory, která již od roku 2014 nebude novým FVE poskytována.

Technické řešení předpokládá instalaci střešních FVE v rodinných domech. Tato instalace podléhá schvalovacímu procesu provozovatele distribuční soustavy, který uděluje souhlas s možností připojení FVE k distribuční soustavě. I v případě NTM by mělo být v pravomoci provozovatele distribuční soustavy neudělit souhlas s připojením v případě, že by žadatel žádal o připojení FVE v takovém místě soustavy, které není na připojení dalšího výkonu technicky vybavené, případně stanovit, za jakých podmínek je možné se k soustavě připojit.

Součástí technického řešení připojení FVE v rámci NTM je instalace čtyřkvadrantního (4Q) elektroměru, který měří odebranou i dodanou elektřinu samostatně. Je třeba, aby na základě údajů z elektroměru bylo možné přesně vyhodnotit roční saldo. Podle zvoleného technického řešení mohou být elektroměry vybaveny některými z následujících funkcí:

- pouze zaznamenávání základních elektrických parametrů pro potřeby lokálního odečtu a následné fakturace,

- zajišťování dálkového přenosu měřených dat na dispečink,

- zjišťování kvality dodávané elektrické energie.

Variant technického řešení realizace FVE v systému NTM je více, konkrétní technické řešení je závislé na rozhodnutí provozovatele distribuční soustavy.

Při velkém rozšíření mohou střešní FVE působit negativně na řiditelnost soustavy v těchto případech:

- budou-li při nízké lokální spotřebě a velkém osvitu dodávat přebytek do sítě ve velkém množství

- sníží-li se provozem FVE podíl regulačních zdrojů v soustavě pod určitou mez a náhle dojde k prudkému poklesu osvitu.*

Redakčně kráceno.

Celý článek je uveřejněn v časopise Energie 21 č. 1/2014.

Autoři: Ing. Gabriela Jarolímková, Ing. Richard Habrych, Ph.D.

Obrázek: Aplikace metody NTM by mohla významně pomoci dalšímu rozvoji střešních FVE v ČR i bez státní podpory. Zdroj EDF

 

DISKUZNÍ FÓRUM NA TOTO TÉMA ZDE