GREENCZECH.CZ 

POTŘEBUJETE SE ZORIENTOVAT V LEGISLATIVĚ SPOJENOU S PROVOZEM  FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY, POCHOPIT PROBLEMATIKU DOTACÍ, CENOVÝCH NAŘÍZENÍ, PODMÍNEK PRO ZPROVOZNĚNÍ VAŠÍ ELEKTRÁRNY, V TÉTO SEKCI NAJDETE VŠE POTŘEBNÉ. 

VÝŠE PODPORY FVE PRO DRUHOU POLOVINU ROKU 2013 DO VÝKONU 5kWp

 

ZELENÝ BONUS 2,44 Kč bez DPH

PŘÍMÝ VÝKUP 2,99 Kč bez DPH

 

VÝŠE PODPORY FVE PRO DRUHOU POLOVINU ROKU 2013 OD VÝKONU 5kWp

 

ZELENÝ BONUS 1,88 Kč bez DPH

PŘÍMÝ VÝKUP 2,43 Kč bez DPH

 

 

Cenové rozhodnutí ERÚ pro zdroje a elektrárny uvedené do provozu v roce 2013 naleznete ZDE

 

 

Změny ve výplatě podpory pro FVE od 1. ledna 2013

 

od 1.1.2013 začal platit nový zákon 165/2012 Sb. a vyhláška ERÚ 346/2012, které stanovují nový rámec pro výplatu podpory za elektřinu z OZE. V důsledku toho se mění celý systém podpory výroby elektřiny z POZE a s tím i právní vztahy mezi účastníky trhu včetně způsobu financování podpory.

Dochází zejména ke změně subjektů v oblasti povinného výkupu, výplaty zeleného bonusu a vykazování výroby elektřiny. Jedním z mála pozitiv nového systému je znovuzavedení podpory decentralizované výroby, a to pouze v režimu zeleného bonusu (14 Kč/MWh VN a 28 Kč/MWh NN).

Stávající Smlouvy o podpoře a zelených bonusech automaticky zanikají k 31.12.2012. Smlouvy o připojení s PDS/PPS a smlouvy o výkupu silové elektřiny s obchodníky naopak zůstávají v platnosti. V případě volby povinného výkupu pro rok 2013 je nutné uzavřít do 31.12.2012 novou Smlouvu o výkupu elektřiny s Povinně vykupujícím. O zeleném bonusu se s OTE žádné smlouvy neuzavírají, nutná je pouze registrace v systému OTE, podpora zeleným bonusem nebude předmětem fakturace. Více informací na stránkách České fotovoltaické průmyslové asociace.

Pro vyplácení podpory od roku 2013, je nutné provést registraci v systému OTE (Operátor trhu). Registrace se provádí vyplněním formuláře na webových stránkách OTE. Formulář musí být před odesláním podepsaný vaším elektronickým podpisem (osobním certifikátem) a následný přístup do systému OTE probíhá též prostřednictvím stejného osobního certifikátu. Certifikát si musíte k tomuto účelu obstarat a nainstalovat do svého počítače a získáte jej např. na přepážkách České pošty (kontaktní místo CzechPoint). Před návštěvou pošty je však potřeba vyplnit několik formulářů, které jsou dostupné na stránkách certifikační autority PostSignum a to dle postupu pro získání certifikátu.

Po získání certifikátu a odeslání registračního formuláře, budete přistupovat do portálu OTE na adresehttps://portal.ote-cr.cz/otemarket/. Přes tento portál budou zadávány veškeré údaje o výrobě a to jak pro výrobny provozované v režimu zeleného bonusu, tak i v režimu povinného výkupu, nicméně výplata nároku bude pře systém OTE probíhat pouze v případě zeleného bonusu. V případě povinného výkupu slouží portál pouze pro zadávání údajů o výrobě, ale výplatu bude provádět tzv. "Povinně vykupující" s kterým již pravděpodobně máte uzavřenu smlouvu.

Dále upozorňujeme, že pro bezproblémové zúčtování výroby za 12/2012, případně za 4.čtvrtletí/2012, dle starých smluv bude nutné předat distributorovi údaje o výrobě do 5.1.2013 viz. oznámení E.ON Distribuce.

Nové držitele licence také upozorňujeme, na povinnost zaregistrovat se na příslušné Správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a u své zdravotní pojišťovny.

 

 

Zákony a předpisy

Legislativa upravující provozování fotovoltaických elektráren

 

Základní zákonný rámec upravující podmínky podnikání v energetických odvětvích a podporu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů řeší dva klíčové zákony č. 458/2000 Sb. a č. 180/2005 Sb. společně s vyhláškami Energetického regulačního úřadu ERÚ.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

Zákon č. 458/2000 Sb.

Vyhláška č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

Vyhláška č. 150/2007 Sb.

Vyhláška č. 51/2006 Sb., stanovující podmínky pro připojení zařízení k elektrizační soustavě.

Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, podmínky dodávek elektřiny a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny.

Vyhláška č. 51/2006 Sb.

Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Tato vyhláška stanoví členění licencí pro účely regulace, vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, způsob určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, podrobnosti o finančních a technických předpokladech a způsobu jejich prokazování pro jednotlivé druhy licencí, podrobnosti prokazování odborné způsobilosti.

Vyhláška č. 426/2005 Sb.

Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Upravuje způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

Zákon č. 180/2005 Sb.

Vyhláška č. 475/2005 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

Tato vyhláška stanoví termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu a technické a ekonomické parametry.

Vyhláška č. 475/2005 Sb.

Vyhláška č. 364/2007 Sb. kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

Vyhláška č. 364/2007 Sb.

 

Daňová legislativa

 

Provozování fotovoltaické elektrárny je podnikáním podle zvláštního předpisu, jímž je Energetický zákon č.91/2005 sb.. Pro tuto činnost je nutné vlastnit „licenci pro podnikání v energetických odvětvích“, která opravňuje podnikání v tomto oboru a nahrazuje živnostenský list. Licence je vydávána Energetickým regulačním úřadem, jehož prostřednictvím je přiděleno Identifikační číslo organizace (IČO).

Provozování sluneční elektrárny generuje příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (§7 ZDP) a tyto jsou předmětem daně z příjmu, tudíž je třeba každý rok ve stanovené lhůtě podat daňové přiznání a zaplatit vypočtenou daň. Daňové přiznání a platbu daně by měl provozovatel provést nejpozději k 31.3 následujícího kalendářního roku. Pro příjmy z podnikání dle zvláštního předpisu je v daňovém přiznání vyhrazena zvláštní příloha.

Odpisy

Fotovoltaická elektrárna jako celek patří do odpisové skupiny č.4 – Stavby elektráren(díla energetická výrobní) SKP 2302 s dobou odpisu 20 let.

Daň z přidané hodnoty

U fotovoltaických instalací na rodinných domech, bytových domech, panelových domech a podobně platí § 48 zákona o dani z přidané hodnoty. Platí zde tedy snížená 14% sazba DPH a to jak na montážní práce, tak na samotné technické prostředky fotovoltaické elektrárny.

Kromě daňového přiznání musí poplatník podat přehled příjmů Okresní správě sociálního zabezpečení a na svoji zdravotní pojišťovnu.

Zdravotní pojištění

U zdravotního pojištění se rozlišuje, zda provozování FVE je pro OSVČ příjmem hlavním nebo vedlejším. U OSVČ s hlavním příjmem z FVE se zdravotní pojištění platí v minimální výši 1.697 Kč (2012), a to formou měsíčních záloh splatných vždy mezi 1. a 20. dnem následujícího kalendářního měsíce. Skutečná výše pojistného se vypočítá podle vzorce: 
roční pojistné = (příjmy - výdaje) * 0,5 * 0,135

  • FVE jako hlavní zdroj příjmu - Provozovatel elektrárny, který má FVE jako hlavní zdroj příjmu pak platí buďto minimální pojistné, případně pojistné vypočítané podle vzorce výše, podle toho, která částka je vyšší. Měsíční zálohy pojistného se pak stanoví jako 1/12 ročního pojistného.
  • FVE jako vedlejší zdroj příjmu - U provozovatelů, kteří mají fotovoltaickou elektrárnu jako vedlejší zdroj příjmů se platí pouze pojistné podle výše uvedeného vzorce, minimální pojistné se na tyto provozovatele nevztahuje. Nemusí se platit zálohy, vše se platí až po skončení roku na základě přehledu (formulář zdr.pojišťovny)
  • Pojistné platí stát - Pojistné platí i stát, vypočtená záloha Pokud patříte mezi osoby, za které platí pojistné i stát což je např.student, nebo starobní či invalidní důchodce, nahlaste to na své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny). Zálohy budete platit, jen pokud jste měl v předešlém roce zisk. Minimální záloha není stanovena. Pokud s podnikáním začínáte, zálohy neplatíte.Po skončení roku po podání Přehledu zaplatíte nebo doplatíme pojistné ze skutečně dosaženého zisku. Případný přeplatek ze záloh nám pojišťovna vrátí.

Sociální pojištění

Stejně jako u zdravotního pojištění, i zde se rozlišuje, zda je sluneční elektrárna pro jejího provozovatele příjmem hlavním nebo příjmem vedlejším. U OSVČ s hlavním příjmem z FVE se sociální pojištění platí v minimální výši 1.836 Kč (2012) měsíčně, a to formou měsíčních záloh splatných vždy mezi 1. a 8. dnem následujícího kalendářního měsíce. Skutečná výše pojistného se vypočítá podle vzorce: 
roční pojistné = (příjmy - výdaje) * 0,5 * 0,292

  • FVE jako hlavní zdroj příjmu - Provozovatel elektrárny, který má FVE jako hlavní zdroj příjmu pak platí buďto minimální pojistné, případně pojistné vypočítané podle vzorce výše, podle toho, která částka je vyšší. Měsíční zálohy pojistného se pak stanoví jako 1/12 ročního pojistného.
  • FVE jako vedlejší zdroj příjmu - U provozovatelů, kteří mají FVE jako vedlejší zdroj příjmů se platí pouze pojistné podle výše uvedeného vzorce, a to pouze tehdy, pokud v daném roce podnikatelův základ daně (příjmy - výdaje) dosáhl alespoň částku 60.329 Kč (2012). Jinak se sociální pojistné platit nemusí.

Další povinnosti

Po získání licence na výrobu elektřiny by se měl podnikatel zaregistrovat u těchto institucí:

  • finanční úřad, do 30 dnů
  • OSSZ, do 8 dnů
  • zdravotní pojišťovna, do 8 dnů

 

 

VÍME JAK 

NA TO

POMŮŽEME

VÁM SE

STARTEM 

VAŠÍ FVE..

POTŘEBUJETE

PORADIT?

 

 

Nechte si vytvořit

nabídku na

Vaší novou FVE